Sơ đồ đường đi

Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
48 Cao Thắng, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3 822 571 - 3 894 399

Liên hệ với nhà trường